ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ/ਪ੍ਰੀ-ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਐਨ.ਐੱਸ ਕਿਊ .ਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 03-02-2020 ਤੋਂ 07-02-2020 ਤੱਕ

ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ/ਪ੍ਰੀ-ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਐਨ.ਐੱਸ ਕਿਊ .ਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 03-02-2020 ਤੋਂ 07-02-2020 ਤੱਕ

Click This PDF Link>>> 10th nsqf practical

Click This PDF Link>>>  12th nsqf practical

Read more