ਕੌਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ

Read more