ਕੋਰੋਨਾ (ਕੌਵਿਡ19)ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ IAS,

Read more