ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਓੁਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ

Read more