ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਾਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜਰੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਾਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜਰੂਰੀ

Read more