ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਈ-ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ

Online Curfew Passes: ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਈ-ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ

Online Curfew Passes: The facility for e-Passes for Covid-19 curfew  activated at  link epass covid19. pais.net.in. Persons desirous of a curfew pass, can fill online application, with their supporting documents.

https://epasscovid19.pais.net.in/?fbclid=IwAR1CMjhFCbhgwuFqqaLXZP_deR-XPAANr5Fx4Xr4tBEkRruibY_wjEQSUws

Read more