ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ : ਅੱਜ ਆਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਮੀ ਦੁਸਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਤ, ਪੰਜਾਬੀਓ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ ਜਰੂਰ ਕਰੇਗਾ

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਮੀ ਦੁਸਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਤ, ਪੰਜਾਬੀਓ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ ਜਰੂਰ ਕਰੇਗਾ

Posted by Sukhchain Khehra on Saturday, March 21, 2020

Sukhchain Khehra

Read more